หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกหน่วยแพทย์ ณ วัดศรีมฤคทายวัน ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวถวายสดุดีทั้ง 3 พระองค์ (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ,สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราราชนครินทร์ และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)
โดยมี นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอโพธาราม กล่าวเชิญประธานในพิธี พร้อมด้วยอาสาสมัคร พอ.สว. จาก สสจ.ราชบุรี, รพ.โพธาราม, รพ.บ้านโป่ง, สสอ.โพธาราม, รพ.สต. , สนง.เหล่ากาชาดจังหวัด, ตชด. , และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี
ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 60 ราย/ส่งต่อ 3 ราย, บริการทันตกรรม 40 ราย, บริการแพทย์แผนไทยและนวดบำบัด 37 ราย, การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเจ้าหน้าที่ 17 ราย/ส่งต่อ 2 ราย และการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย รวมผู้รับบริการทั้งสิ้น 161 ราย