" ประวัติสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม

       สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม เดิมตั้งอยู่ชั้นล่างที่ว่าการอำเภอโพธาราม ต่อมาปี พ.ศ. 2532 นายสนิท คงขำ สาธารณสุขอำเภอโพธารามในสมัยนั้น ได้ของบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขและจากการบริจาค สร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม เป็นสำนักงาน 2 ชั้น อยู่บริเวณถนนหลังอำเภอ  ตำบลโพธาราม และในปีงบประมาณ 2560 ได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ เป็นอาคาร คสล.   2 ชั้น ปัจจุบันมีนายสมชาย สว่างวงษ์ เป็นสาธารณสุขอำเภอโพธาราม

          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม มี รพ.สต. ในสังกัดทั้งหมด 2 แห่ง คือ รพ.สต.บ้านสิงห์ และ รพ.สต.หนองกวาง ได้มีการถ่ายโอนขึ้นกับเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง 2 แห่ง  และได้ถ่ายโอนขึ้นอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 25 แห่ง

" ทำเนียบสาธารณสุขอำเภอโพธาราม

ลำดับ ชื่อ-สกุล ระหว่างปี พ.ศ.
1นายจรูญ เวชประสิทธ์ 2507-2520
2นายเจน ชิ้นอินมนู 2520-2521
3นายสงบ สุวรรณโรจน์ 2521-2524
4นายสนิท คงขำ2524-2534
5นายสมาน ทองงาม 2535-2545
6นายชวลิต ม่วงคุ้ม 2545-2550
7นายสวรรค์ ชูจงกล 2550-2552
8นายไพรัช มโนสารโสภณ2552-2556
9นายสมชาย สว่างวงษ์2557-ปัจจุบัน