ข่าวประมูลและประกวดราคา

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพของหน่วยงานใน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม จำนวน 146 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาด (คลิ๊ก)

ประกาศโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหนองกวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกวาง  เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2566 การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามประกาศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกวาง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2566

ระกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกวาง  เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566