ทำเนียบบุคลากร

นายสมชาย ส่วางวงษ์
สาธารณสุขอำเภอโพธาราม

Boos_2

นายธวัชชัย โชคธนานุกูล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

dream

           น.ส.สิมาพร ฤทธิปัญญา               นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

pang1

น.ส.วีณา สุวรรณศรี
นักวิชาการสาธารณสุข

fren

น.ส.หัทยา กลิ่นคูณ
นักวิชาการสาธารณสุข

add

นายทวีวัฒน์ บุญเกษม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

kan

น.ส.ณิชกานต์  ส่งแจ้ง
นักวิชาการสาธารณสุข

eye

น.ส.คณิศร  ลัดดากุล
นักวิชาการสาธารณสุข

milk

น.ส.ธนัญญา  ชวัญเมือง
นักวิชาการสาธารณสุข