public relations

ข่าวประชาสัมพันธ์

13 มี.ค. 67 เรื่อง มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย สนับสนุน หรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติม จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ประจำปี 2567