วิสัยทัศน์ (Vision)
และ
พันธกิจ (Mission)

วิสัยทัศน์ (Vision)

” เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง ภาคีร่วมใจ ประชาชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายในปี 2570 “

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
 2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และด้านการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
 3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
 5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษาและการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ค่านิยม (Core Value) PHORAM

P = People Center Approach (ใส่ใจประชาชน)

H = Humility (อ่อนน้อม ถ่อมตน)

O = Originality  (เร่งสร้างสิ่งใหม่)

R = Responsible  (รับผิดชอบ)

A = Achieve (บรรลุผล)

M = Mastery (เป็นนายตัวเอง)

อัตลักษณ์ของหน่วยงาน (Identity)

สามัคคี (Harmonious)
 1. ไม่ทะเลาะวิวาท พูดจาเสียดสี สร้างความแตกแยกในหมู่คณะ
 2. ไม่เอารัดเอาเปรียบ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 3. รับฟังความคิดเห็นเพื่อนร่วมงาน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
 4. แบ่งปันทรัพยากรในการทำงานร่วมกัน มีจิตอาสา
 5. เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานทุกครั้ง
ยุติธรรม (Fair)
 1. ยอมรับมาตรฐานที่หน่วยงานร่วมกันกำหนด อย่างยุติธรรม
 2. มีความเสมอภาคในการเสนอความคิดเห็นและใช้มติเสียงส่วนใหญ่
 3. ต้องยึดหลักความพอเพียงและมีเหตุผล
รับผิดชอบ (Responsible)
 1. แต่งกายตามระเบียบของทางราชการ และธรรมเนียมปฏิบัติของหน่วยงาน
 2. รับผิดชอบงานในหน้าที่ราชการไม่ทอดทิ้งการปฏิบัติงาน
 3. ตรงต่อเวลาทุกกิจกรรม
 4. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ทันเวลา และรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดขึ้น
 5. ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย
5/5