" ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านสาธารณสุข

อำเภอโพธาราม

ลักษณะที่ตั้งและขนาด

           โพธารามเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรี ลักษณะที่ตั้งทอดยาวจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกเป็นระยะทางทางประมาณ70 กิโลเมตร มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านแบ่งอำเภอโพธารามออกเป็น 2 ฝั่ง ที่ตั้งของอำเภอห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 88 กิโลเมตร และห่างจากที่ตั้งจังหวัดราชบุรีประมาณ 25 กิโลเมตร มีพื้นที่ 417.009 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 260,630 ไร่

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี และอำเภอท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี
ทิศใต้  ติดต่อกับ  อำเภอเมืองราชบุรี และอำเภอดำเนินสะดวก
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อำเภอบางแพ อำเภอเมืองราชบุรี และจังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  อำเภอเมืองราชบุรี 

ลักษณะภูมิประเทศ

               ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำพื้นที่ราบลุ่มจะอยู่ริมน้ำได้แก่พื้นที่ตำบลสร้อยฟ้า ตำบลท่าชุมพล ตำบลชำแระ และตำบลบางโตนด ด้านชายแดนเป็นภูเขา เนินเขา พื้นที่หัวไร่ปลายนา จัดเป็น พื้นที่การคมนาคมไม่สะดวกขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร ไก้แก่ตำบลเตาปูน ตำบลธรรมเสน ตำบลนางแก้ว ตำบลเขาชะงุ้มและตำบลหนองกวาง ซึ่งติดต่อกับเทือกเขาตะนาวศรี ฝั่งตะวันออกเป็นที่ ราบลุ่มทั้งหมดได้แก่  ตำบลบ้านสิงห์  ตำบลดอนทราย   ตำบลเจ็ดเสมียน    ตำบลคลองข่อย  ตำบลคลองตาคต ตำบลบ้านฆ้อง ตำบลบ้านเลือก ตำบลดอนกระเบื้อง และตำบลหนองโพ ประชากรส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ ฝั่งตะวันออกอย่างหนาแน่น การคมนาคม มีถนนสายหลักคือถนนเพชรเกษม และถนนเชื่อมต่อระหว่างอำเภอ และหมู่บ้าน มีทางรถไฟสายใต้ผ่านจากอำเภอบ้านโป่งไปอำเภอเมือง มีคลองชลประทานจากเขื่อนท่าม่วง อำเภอท่าม่วง ด้านฝั่งตะวันตกเนื่องจากเป็นพื้นที่สูงทำให้น้ำจากคลองชลประทานไปไม่ถึง ในฤดูแล้งจึงขาด แคลนน้ าอยู่เสมอ

ลักษณะภูมิอากาศ

         ทำเลที่ตั้งของอำเภอโพธาราม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้และจากมหาสมุทรอินเดีย แต่เนื่องจากมีเทือกเขาตะนาวศรีกั้นอยู่จึงทำให้ได้รับลมมรสุมไม่เต็มที่ ลักษณะภูมิอากาศจัดได้ว่าไม่ ร้อนจัดเป็นแบบร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27-35 องศาเซลเซียส

ด้านการปกครองและอาชีพ

             อำเภอโพธาราม แบ่งการปกครองออกเป็น 18 ตำบล 156 หมู่บ้าน ประชากร 140,028 คน มี เทศบาลเมือง  1 แห่ง เทศบาลตำบล 5 แห่ง เป็นองค์การบริหารงานส่วนตำบล 16 แห่ง ประชาชนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำส่วนใหญ่ทำการเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำมีการเลี้ยงโคนมแถบตำบลหนองโพ ดอนกระเบื้อง  และสุกร แถบตำบลบ้านเลือก บ้านฆ้อง บ้านสิงห์ ดอนทราย เป็นจำนวนมาก รายได้เฉลี่ยของประชากรประมาณ 20,000-30,000 บาท/ครอบครัว/ปี

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนหลังคาเรือน หมู่บ้าน ระยะทางและพื้นที่ จำแนกรายตำบล

ลำดับ

ตำบล

จำนวน
หลังคาเรือน

จำนวน หมู่บ้าน

ระยะทางถึงอำเภอ

พื้นที่

(ตารางกิโลเมตร)

1.  

ตำบลดอนกระเบื้อง

1,001

6

9

8.996

2.  

ตำบลหนองโพ

1,695

10

8

7.966

3.  

ตำบลบ้านเลือก

2,275

9

2

15.8

4.  

ตำบลคลองตาคต

2,847

11

1

20.716

5.  

ตำบลบ้านฆ้อง

1,889

10

2

12.913

6.  

ตำบลบ้านสิงห์

2,606

12

5

28.56

7.  

ตำบลดอนทราย

1,632

9

8

12.293

8.  

ตำบลคลองข่อย

1,087

8

4

7.556

9.  

ตำบลชำแระ

1,354

7

7

17.638

10.  

ตำบลสร้อยฟ้า

840

5

5

6.48

11.  

ต าบลท่าชุมพล

1,638

9

5

18.163

12.  

ตำบลเตาปูน

1,854

9

10

42.043

13.  

ตำบลนางแก้ว

1,142

9

17

16.076

14.  

ตำบลธรรมเสน

1,618

11

25

45.235

15.  

ตำบลเขาชะงุ้ม

2,195

12

20

68.64

16.  

ตำบลหนองกวาง

961

7

30

57.652

17.  

ตำบลบางโตนด

1,225

6

7

18.067

18.  

ตำบลเจ็ดเสมียน

1,244

6

8

12.216

19.  

ตำบลโพธาราม

2,764

10

0

2.6

 

รวม

31,632

166

 

417.009

ข้อมูลประชากร

ด้านการศาสนาและการศึกษา

วััดพุทธศาสนา
ศาลเจ้า
สำนักสงฆ์
โรงเจ
โรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนเอกชน
โรงเรียนเทศบาล
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
36
5
3
4
56
4
4
2
2
2
วัด
แห่ง
แห่ง
แห่ง
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
วิทยาฯ
ศูนย์

สถานบริการสุขภาพภาครัฐและเอกชน

โรงพยาบาลทั่วไป(รพ.โพธาราม)1          แห่ง 
โรงพยาบาลชุมชน(รพ.เจ็ดเสมียน)1          แห่ง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ1          แห่ง
รพ.สต. (ถ่ายโอนสู่เทศบาลบ้านฆ้อง 2 แห่ง)     29        แห่ง
สถานบริการสาธารณสุขเทศบาล1          แห่ง
คลินิกเอกชน(แพทย์)17        แห่ง
คลินิกเอกชน(ทันตแพทย์)4          แห่ง
คลินิกเอกชน(จักษุแพทย์)1          แห่ง
คลินิกเอกชน(พยาบาล)4          แห่ง
คลินิกเอกชน(แลป)1          แห่ง
แพทย์แผนไทย1          แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน15        แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ26        แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์4          แห่ง
ร้านขายยาแผนโบราณ3          แห่ง  

 

สถานประกอบการเอกชน

ตลาดสดประเภท 12    แห่ง
ชมรมร้านอาหาร ระดับอำเภอ1    แห่ง
ชมรมร้านอาหาร ระดับตำบล7    แห่ง
ตลาดนัด43   แห่ง
ร้านอาหาร138  ร้าน
แผงลอยจำหน่ายอาหาร165  แผง
สถานที่ประกอบการ(GMP)44   ร้าน
ร้านชำ644 ร้าน
โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน2    แห่ง
ฟาร์มสุกร220 แห่ง

สถานะสุขภาพประชาชนอำเภอโพธาราม

อัตราการเกิด การตาย และอัตราการเพิ่ม

ปี พ..

อัตราเกิดต่อ

ประชากรพันคน

อัตราตายต่อ ประชากรพันคน

อัตราเพิ่มตามธรรมชาติต่อ ประชากรร้อยคน

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

13.51

13.12

13.72

12.12

14.23

13.24

10.32

12.17

9.79

4.45

4.05

5.04

4.14

3.38

4.36

5.42

8.02

6.93

0.91

0.91

0.87

0.80

1.08

0.99

0.49

0.41

0.28

 

ตารางแสดงอัตราการป่วยแยกตามสาเหตุ 10 อันดับ
ลำดับชื่อโรคจำนวนผู้ป่วย(ครั้ง)อัตราป่วยต่อ แสน
1Essential (primary) hypertension18,39013,133.09
2Non – insulin – dependent diabetes mellitus16,85812,039.02
3Acute upper respiratory tract infaection15,46911,047.08
4Asthma5,9504,249.15
5Dyspepsia4,4843,202.22
6Dizziness  and giddiness4,3343,095.09
7Cataract4,2703,049.39
8Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin 3,8562,753.73
9Acute pharyngitis3,5692,548.78
10Fever2,7141,938.18
5/5