โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด

รหัสสถานพยาบาล
รพ.สต.
ตำบล
ผอ.รพ.สต.
เบอร์โทร
07953รพ.สต.ดอนกระเบื้องดอนกระบื้องน.ส.พุ่มพวง ตู๋ปาน032-389461
07954รพ.สต.หนองโพหนองโพนางพนัสวัน ภู่ระหงษ์032-389398
07955รพ.สต.บ้านเลือกบ้านเลือกนายนิคม พุทธา032-233849
07956รพ.สต.บ้านหนองรีบ้านเลือกนางสมฤดี แดนไทยธรรม032-389623
07957รพ.สต.บ้านไร่คลองตาคต  
07958รพ.สต.คลองตาคตคลองตาคตนายสุมนเดช เกียรติหนุนทวี 
14315รพ.สต.บ้านหาดสำราญคลองตาคต นายจินดา สรรพคุณ 032-740129
07959สอ.บ้านฆ้องบ้านฆ้องนายมรกต จันทร์ดาสุด032-233698
07960รพ.สต.บ้านเก่าบ้านฆ้องนางโสภา สาลียงพวย032-744705
07961รพ.สต.บางกะโดบ้านสิงห์นางรัชนี อินทรขำ032-744500
07962รพ.สต.บ้านสิงห์บ้านสิงห์นางวัชรภรณ์ วัชรเสถียร086-4416462
07963รพ.สต.ดอนทรายดอนทรายนายชัยณรงค์ พุ่มฉายา032-206809
07964รพ.สต.คลองข่อยคลองข่อยนายตระกูล ปฐมาวัฒนากาญจน์032-240448
07965รพ.สต.ชำแระชำแระ  
07966รพ.สต.บ้านหนองสองห้องชำแระนางอัมพร เครือเอม032-297519
07967รพ.สต.สร้อยฟ้าสร้อยฟ้านายสมชาย  ต่อเพ็ง032-297522
07968รพ.สต.ท่าชุมพลท่าชุมพลนางนภาพร พรมสอน032-234208
07969รพ.สต.ดอนแฉลบท่าชุมพลนายภาสกร มัญญหงษ์061-6204559
14316รพ.สต.บ้านน้ำตกบางโตนดน.ส.กนกกาญจน์ กำแพงแก้ว032-741244
07971รพ.สต.บางดโตนดบางโตนดนางสุมาลี วิบูรณ์สิริสุภาส032-741284
07972รพ.สต.เตาปูนเตาปูน 032-359848
07973รพ.สต.บ้านเขาราบเตาปูนนางสิริลักษณ์ สอนโสม080-1040313
07974รพ.สต.นางแก้วนางแก้วนางสุนีย์ ชมพูนิช032-234969
07975รพ.สต.ธรรมเสนธรรมเสนนายวิชัย โสมนัส032-234978
07976รพ.สต.หนองตาพุดธรรมเสนนายสุเทพ สิงห์โต032-240805
07980รพ.สต.หนองกวางหนองกวาง  
07979รพ.สต.หนองใยบัวหนองกวางนายจิรยุทธ เปียชาติ032-212564
07977รพ.สต.บ้านขาแหลมเขาชะงุ้มน.ส.อทิตยา จังพานิช032-206176
07978รพ.สต.เขาชะงุ้มเขาชะงุ้มนายเสริมศักดิ์ นวลจันทร์032-741024