นโยบายสำคัญของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม ปีงบประมาณ 2565 (ITA.)

1. ดำเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ ที่กำหนดไว้ตามที่ตั้งไว้ในปี 2565

         เป็นองค์กรแห่งความสุข ระบบสุขภาพเข้มแข็ง หน่วยบริการก้าวหน้า ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยธรรมาภิบาล ภายในปี 2565

2. เจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมปฏิบัติตามอัตลักษณ์ที่ร่วมกันกำหนดไว้ (ส ย ร)

 • มาทำงาน ไม่มาให้ลา(สิทธิ์-หน้าที่) ลงชื่อ(ขีดเส้น 9.00 น.) งาน จ.เสนอ หน.กลุ่มงาน ลงนาม ทุกวัน ทำบันทึกสรุปเสนอ สสอ.ทุกสิ้นเดือน(ขาด มาสาย ลา ส่งใบลา?) งดลาแล้วไปควบ
 • เวรยาม รับผิดชอบตามคำสั่ง บันทึกอยู่เวร ตรวจเวร
 • การแต่งกาย ยังเป็น ขรก.อยู่ ทุกวันจันทร์ ใส่เครื่องแบบชุดกากี
 • การเข้าร่วมงานพิธี ผลัดเปลี่ยนเวรตามที่ สสอ.แจ้ง
 • เวลาราชการ
 • การเข้าประชุมทุกครั้ง

3. หน่วยงานผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานคุณภาพ

syr

อัตลักษณ์ของหน่วยงาน ส ย ร (Identity)

ส = สามัคคี (Harmonious)
 1. ไม่ทะเลาะวิวาท พูดจาเสียดสี สร้างความแตกแยกในหมู่คณะ
 2. ไม่เอารัดเอาเปรียบ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 3. รับฟังความคิดเห็นเพื่อนร่วมงาน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
 4. แบ่งปันทรัพยากรในการทำงานร่วมกัน มีจิตอาสา
 5. เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานทุกครั้ง
ย = ยุติธรรม (Fair)
 1. ยอมรับมาตรฐานที่หน่วยงานร่วมกันกำหนด อย่างยุติธรรม
 2. มีความเสมอภาคในการเสนอความคิดเห็นและใช้มติเสียงส่วนใหญ่
 3. ต้องยึดหลักความพอเพียงและมีเหตุผล
ร = รับผิดชอบ (Responsible)
 1. แต่งกายตามระเบียบของทางราชการ และธรรมเนียมปฏิบัติของหน่วยงาน
 2. รับผิดชอบงานในหน้าที่ราชการไม่ทอดทิ้งการปฏิบัติงาน
 3. ตรงต่อเวลาทุกกิจกรรม
 4. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ทันเวลา และรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดขึ้น
 5. ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย

4. ภาพลักษณ์หน่วยงานมีมาตรฐาน 5 ส

5/5