ประกวด อสม. ดีเด่นระดับอำเภอ ปี 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม ได้จัดกิจกรรมประกวด อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ ปี 2565 โดยมีการประกวดผ่านระบบ zoom application เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนายสมชาย สว่างวงศ์ สาธารณสุขอำเภอโพธาราม เป็นประธานพิธีเปิดในการประกวด อสม.ดีเด่นระดับอำเภอโพธาราม ในครั้งนี้ ซึ่ง อสม. ที่ชนะการประกวดแต่ละสาขาจะได้เป็นตัวแทน อสม. อำเภอโพธาราม เข้าประกวด อสม. ดีเด่นระดับจังหวัดราชบุรีต่อไป