หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกหน่วยแพทย์ ณ วัดศรีมฤคทายวัน ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวถวายสดุดีทั้ง 3 พระองค์ (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ,สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราราชนครินทร์ และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)
โดยมี นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอโพธาราม กล่าวเชิญประธานในพิธี

อบรม อสม.ใหม่และทดแทน ปี2565

เมื่อวันที่ 5-7 กันยายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธารามได้จัดอบรม อสม.ใหม่และทดแทน อำเภอโพธาราม ปีงบประมาณ 2565 ณ วัดเขาช่องพราน ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวัตถุประสงค์ในโครงการนี้เพื่อต้องการผู้ที่มีจิตอาสาในตำบลและหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม เข้ารับการอบรมในหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ปีพุทธศักราช 2550 และเมื่อจบการอบรมหลักสูตรแล้ว จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งจะเข้าไปดูแลทางด้านสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ประชาชนหันมามีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม ร่วมกับ ชมรมร้านอาหารเมืองคนสวยโพธาราม ได้จัดอบรมพัฒนาภาคีเครื่อข่ายแกนนำอำเภอโพธาราม

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม ร่วมกับ ชมรมร้านอาหารเมืองคนสวยโพธาราม ได้จัดอบรมพัฒนาภาคีเครื่อข่ายแกนนำอำเภอโพธาราม ณ ห้องประชุมเมืองคนสวย ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม

อบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูการช่วยชีวิตใน รพ.สต.

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธารามได้ทำการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูการช่วยชีวิตใน รพ.สต. ณ ห้องประชุมชั้น 9 รพ.โพธาราม โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการช่วยชีวิตให้กับบุคลากรใน รพ.สต. ณ ห้องประชุมชั้น 9 รพ.โพธาราม โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการช่วยชีวิตให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม

X-Ray โครงการ”หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ฯ”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงสาธารณสุขและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9) ได้ให้บริการประชาชนชาวอำเภอโพธาราม คัดกรอง X-Ray ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคปอด ด้วยรถ X-Ray เคลื่อนที่ ณ วัดดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในโครงการ “หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยการให้บริการในครั้งนี้มีประชาชนชาวอำเภอโธารามมาใช้บริการจำนวน 927 คน ซึ่งผลการตรวจในครั้งนี้ถ้าพบว่าประชาชนตรวจพบวัณโรคหรือโรคอื่นๆ จะได้รับการรักษาจากโครงการดังกล่าวต่อไป

Read more

Thai Stop COVID Plus

ThaiStopCovid-1

เรามารู้จัก “Thai Stop COVID Plus และ 2+” แพลตฟอร์มประเมินความปลอดภัย รับแผนเปิดประเทศกันเถอะครับ

“Thai Stop COVID Plus และ 2+” คือ มาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ ของกรมอนามัย ตามแนวทาง COVID Free Setting คือมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับองค์และสถานบริการต่างๆ ที่ให้บริการกับประชาชน เช่นหน่วยงานของรัฐ /รัฐวิสาหกิจ (Thai Stop COVID +) ตลาดนัด ตลาดสด ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ร้านขายของชำ กิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ชนโค ชกมวย และแข่งนก อาหารริมบาทวิถี ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ (ไม่รวมร้านค้าต่างๆหรือแผงขายของภายในห้างฯ) สวนสนุก สวนน้ำ/โรงภาพยนต์ โรงละคร โรงมหรสพ ขนส่งสาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก และโฮมเตย์ คลินิกดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยง/ฝากสัตว์ สถานดูแลผู้สูงอายุ/ชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุ สถานที่บริการสุขภาพและความงาม ศาสนสถาน สถานที่ก่อสร้างและแคมป์ที่พักแรงงาน ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการ หรือจำหน่ายรถยนต์ โชว์รูมรถยนต์ หรือศูนย์ซ่อมรถยนต์ สถานที่ออกกำลังกาย สวนกีฬา ลานกีฬาบริการอาหารแบบเดลิเวอรี่/ รถเร่จำหน่ายอาหาร สถานศึกษา/ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงงาน ฯลฯ (Thai Stop COVID 2+)

Read more

ประกวด อสม. ดีเด่นระดับอำเภอ ปี 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม ได้จัดกิจกรรมประกวด อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ ปี 2565 โดยมีการประกวดผ่านระบบ zoom application เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนายสมชาย สว่างวงศ์ สาธารณสุขอำเภอโพธาราม เป็นประธานพิธีเปิดในการประกวด อสม.ดีเด่นระดับอำเภอโพธาราม ในครั้งนี้ ซึ่ง อสม. ที่ชนะการประกวดแต่ละสาขาจะได้เป็นตัวแทน อสม. อำเภอโพธาราม เข้าประกวด อสม. ดีเด่นระดับจังหวัดราชบุรีต่อไป

Read more

ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนอำเภอโพธาราม

โรงพยาบาลโพธารามและสาธารณสุขอำเภอโพธาราม โดย เจ้าหน้าที่ประจำ โรงพยาบาลโพธาราม, เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ,อสม. ,ผู้นำชุมชน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 แก่ประชาชนอำเถอโพธาราม โดยได้ดำเนินการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองโพธาราม (ริมแม่น้ำแม่กลอง) โดยวันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการให้วัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 แก่ประชาชนชาวโพธาราม ในการนี้ประชาชนชาวโพธารามสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนและวันนัดการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้ทาง http://photharamhosp.go.th/photharam-vaccine/ และสามารถสอบถามข้อสงสัยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 096-8875123

Read more