สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม ร่วมกับ ชมรมร้านอาหารเมืองคนสวยโพธาราม ได้จัดอบรมพัฒนาภาคีเครื่อข่ายแกนนำอำเภอโพธาราม

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม ร่วมกับ ชมรมร้านอาหารเมืองคนสวยโพธาราม ได้จัดอบรมพัฒนาภาคีเครื่อข่ายแกนนำอำเภอโพธาราม ณ ห้องประชุมเมืองคนสวย ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม โดยกลุ่มเป้าหมายในการอบรมในครั้งนี้คือ อสม. และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 62 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานประกอบการร้านอาหาร การตรวจสารปนเปื้อน เป็นต้น เพื่อให้เครือข่ายไปดูแลสถานประกอบการร้านอาหารในเขตรับผิดชอบ