อบรม อสม.ใหม่และทดแทน ปี2565

เมื่อวันที่ 5-7 กันยายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธารามได้จัดอบรม อสม.ใหม่และทดแทน อำเภอโพธาราม ปีงบประมาณ 2565 ณ วัดเขาช่องพราน ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวัตถุประสงค์ในโครงการนี้เพื่อต้องการผู้ที่มีจิตอาสาในตำบลและหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม เข้ารับการอบรมในหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ปีพุทธศักราช 2550 และเมื่อจบการอบรมหลักสูตรแล้ว จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งจะเข้าไปดูแลทางด้านสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ประชาชนหันมามีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม ร่วมกับ ชมรมร้านอาหารเมืองคนสวยโพธาราม ได้จัดอบรมพัฒนาภาคีเครื่อข่ายแกนนำอำเภอโพธาราม

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม ร่วมกับ ชมรมร้านอาหารเมืองคนสวยโพธาราม ได้จัดอบรมพัฒนาภาคีเครื่อข่ายแกนนำอำเภอโพธาราม ณ ห้องประชุมเมืองคนสวย ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม

ประกวด อสม. ดีเด่นระดับอำเภอ ปี 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม ได้จัดกิจกรรมประกวด อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ ปี 2565 โดยมีการประกวดผ่านระบบ zoom application เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนายสมชาย สว่างวงศ์ สาธารณสุขอำเภอโพธาราม เป็นประธานพิธีเปิดในการประกวด อสม.ดีเด่นระดับอำเภอโพธาราม ในครั้งนี้ ซึ่ง อสม. ที่ชนะการประกวดแต่ละสาขาจะได้เป็นตัวแทน อสม. อำเภอโพธาราม เข้าประกวด อสม. ดีเด่นระดับจังหวัดราชบุรีต่อไป

Read more