อบรม อสม.ใหม่และทดแทน ปี2565

เมื่อวันที่ 5-7 กันยายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธารามได้จัดอบรม อสม.ใหม่และทดแทน อำเภอโพธาราม ปีงบประมาณ 2565 ณ วัดเขาช่องพราน ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อต้องการผู้ที่มีจิตอาสาในตำบลและหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม เข้ารับการอบรมในหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ปีพุทธศักราช 2550 และเมื่อจบการอบรมหลักสูตรแล้ว จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งจะเข้าไปดูแลทางด้านสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ประชาชนหันมามีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาด้านสุขภาพในชุมชน ซึ่งการอบรรมในครั้งนี้มีผู้สำเร็จการอบรมจำนวน 150 คน และจะได้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต่อไป