อบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูการช่วยชีวิตใน รพ.สต.

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธารามได้ทำการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูการช่วยชีวิตใน รพ.สต. ณ ห้องประชุมชั้น 9 รพ.โพธาราม โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการช่วยชีวิตให้กับบุคลากรใน รพ.สต.ให้ได้มาตรฐานสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม จำนวน 160 คน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น รุ่นแรกและรุ่นที่สองวันที่ 24 และ 45 สิงหาคม 2565 และรุ่นที่ 3 อบรมในวันที่ 1 กันยายน 2565