X-Ray โครงการ”หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ฯ”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงสาธารณสุขและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9) ได้ให้บริการประชาชนชาวอำเภอโพธาราม คัดกรอง X-Ray ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคปอด ด้วยรถ X-Ray เคลื่อนที่ ณ วัดดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในโครงการ “หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยการให้บริการในครั้งนี้มีประชาชนชาวอำเภอโธารามมาใช้บริการจำนวน 927 คน ซึ่งผลการตรวจในครั้งนี้ถ้าพบว่าประชาชนตรวจพบวัณโรคหรือโรคอื่นๆ จะได้รับการรักษาจากโครงการดังกล่าวต่อไป

และเมื่อ เวลา 11:00 น. แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีรบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและกล่าวทักทายประชาชนผู้มารับบริการหน่วยคัดกรองวัณโรคเคลื่อนในครั้งนี้