หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกหน่วยแพทย์ ณ วัดศรีมฤคทายวัน ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวถวายสดุดีทั้ง 3 พระองค์ (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ,สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราราชนครินทร์ และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)
โดยมี นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอโพธาราม กล่าวเชิญประธานในพิธี

X-Ray โครงการ”หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ฯ”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงสาธารณสุขและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9) ได้ให้บริการประชาชนชาวอำเภอโพธาราม คัดกรอง X-Ray ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคปอด ด้วยรถ X-Ray เคลื่อนที่ ณ วัดดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในโครงการ “หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยการให้บริการในครั้งนี้มีประชาชนชาวอำเภอโธารามมาใช้บริการจำนวน 927 คน ซึ่งผลการตรวจในครั้งนี้ถ้าพบว่าประชาชนตรวจพบวัณโรคหรือโรคอื่นๆ จะได้รับการรักษาจากโครงการดังกล่าวต่อไป

Read more

ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนอำเภอโพธาราม

โรงพยาบาลโพธารามและสาธารณสุขอำเภอโพธาราม โดย เจ้าหน้าที่ประจำ โรงพยาบาลโพธาราม, เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ,อสม. ,ผู้นำชุมชน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 แก่ประชาชนอำเถอโพธาราม โดยได้ดำเนินการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองโพธาราม (ริมแม่น้ำแม่กลอง) โดยวันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการให้วัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 แก่ประชาชนชาวโพธาราม ในการนี้ประชาชนชาวโพธารามสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนและวันนัดการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้ทาง http://photharamhosp.go.th/photharam-vaccine/ และสามารถสอบถามข้อสงสัยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 096-8875123

Read more