ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนอำเภอโพธาราม

โรงพยาบาลโพธารามและสาธารณสุขอำเภอโพธาราม โดย เจ้าหน้าที่ประจำ โรงพยาบาลโพธาราม, เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ,อสม. ,ผู้นำชุมชน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 แก่ประชาชนอำเถอโพธาราม โดยได้ดำเนินการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองโพธาราม (ริมแม่น้ำแม่กลอง) โดยวันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการให้วัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 แก่ประชาชนชาวโพธาราม ในการนี้ประชาชนชาวโพธารามสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนและวันนัดการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้ทาง http://photharamhosp.go.th/photharam-vaccine/ และสามารถสอบถามข้อสงสัยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 096-8875123